EMC-LabNet

45th IMAPS Poland Conference

Rzeszów – Łańcut, September 24-27, 2023

Projekt badawczo-rozwojowy
pt. „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”

POIR.04.02.00-02-A007/16

Realizowany w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (obecnie Strategiczna Infrastruktura Badawcza SIB).

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

Instytucja Pośrednicząca: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji projektu: 01.08.2018-31.12.2023

Idea i cel projektu: „EMC – LabNet” jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni działających w różnych regionach Polski, które posiadają znaczącą infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), a szczególnie własności urządzeń, systemów i instalacji: wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, powszechnego użytku, a także z zakresu ochrony przed zjawiskami elektromagnetycznymi i ulotem informacji poprzez emisję zaburzeń elektromagnetycznych.


Skład konsorcjum:

 • Politechnika Rzeszowska (PRz)
 • Politechnika Wrocławska (PWr) – lider
 • Politechnika Białostocka (PB)
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM)


Całkowita wartość projektu: 68 641 812,27 zł

 • Koszty kwalifikowane: 56 120 920,91 zł
 • Dofinansowanie: 42 648 935,16 zł
 • Budżet Politechniki Rzeszowskiej – 7 876 530,67 zł


Podział kompetencji w ramach sieci „EMC-LabNet”:

 • Politechnika Wrocławska (PWr): urządzenia telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne, teleinformatyczne, motoryzacyjne, elektroenergetyczne oraz elektronika użytkowa i sprzęt powszechnego użytku (np. AGD), maszyny itp.
 • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM): urządzenia morskie, w tym przeznaczone na jednostki pływające i urządzenia wojskowej techniki morskiej
 • Politechnika Białostocka (PB): generacja wyładowań piorunowych i ochrona przed tymi wyładowaniami
 • Politechnika Rzeszowska (PRz): statki powietrzne i urządzenia lotnicze
 • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT): urządzenia wojskowe i techniki wojskowej


Cele badawcze „EMC-LabNet”:

 • opracowanie metod i procedur badawczych EMC w warunkach laboratoryjnych i w miejscu instalacji urządzeń i systemów: telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych ICT, elektroenergetycznych, motoryzacyjnych i powszechnego użytku (elektroniki konsumenckiej) – PWr,
 • lotniczych i montowanych w samolotach – PRz,
 • wojskowych – WAT,
 • morskich, w tym urządzeń wojskowej techniki morskiej – CTM,
 • generacji i zabezpieczeń przed wyładowaniami piorunowymi – PB,
 • opracowanie nowych stanowisk pomiarowych i ich walidacja,
 • modelowanie zjawisk elektromagnetycznych,
 • określenie właściwości elektromagnetycznych materiałów i substancji,
 • opracowanie inteligentnych materiałów i substancji na potrzeby EMC,
 • określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń, systemów i instalacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,
 • określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń i systemów pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • opracowanie metod i procedur badawczych oceny ekspozycji biosfery na pola elektromagnetyczne,
 • opracowanie metod, procedur i narzędzi do wytwarzania pól elektromagnetycznych, z uwzględnieniem impulsowych pól dużej mocy,
 • opracowanie metod, procedur i narzędzi do badania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie pól magnetycznych stałych i quasi stałych,
 • określenie właściwości elektromagnetycznych obiektów na podstawie pomiarów w polu bliskim,
 • opracowanie metod i narzędzi do określania zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz różnych urządzeń systemów i instalacji przed oddziaływaniem impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych,
 • opracowanie metod i narzędzi do oceny ryzyka wyładowań piorunowych w realnych strukturach z zastosowaniem pomiarów i obliczeń teoretycznych i symulacji,
 • modelowanie zjawisk wewnątrz konstrukcji na skutek udaru pioruna,
 • analiza warunków odporności na zakłócenia i emisji zakłóceń w systemach i urządzeniach na pokładzie samolotów oraz w elektronicznych urządzeniach gospodarstwa domowego,
 • badanie integralności sygnału w pokładowych uniwersalnych interfejsach komunikacyjnych i urządzeniach w samolotach i testowanie urządzeń stosowanych w samolotach z uwzględnieniem aspektów odporności na zakłócenia promieniowania o wysokim poziomie promieniowania,
 • analiza i modelowanie skutków przepięć indukowanych w instalacji pokładowej samolotów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w kadłubie samolotu.

Link do strony projektu: http://www.emc-labnet.pwr.edu.pl/Projekt.htm

Go to the contact form and...

Register Today!

Register your presence today,
it will take only a few minutes